so

so
{sou}
I. 1. за степен толкова, така
not SO big, etc. as не толкова/така голям и пр., колкото/като
he was not SO much angry as disappointed не беше толкова ядосан, колкото разочарован, по-скоро беше разочарован, отколкото ядосан
be SO kind as to бъди така добър да
SO sorry! извинете! he was SO ill that беше така болен/зле, че
he is not SO clever a boy as his brother не e толкова интелигентен като брат си
ever SO (толкова) много
2. за начин така, тъй, по този/такъв начин
quite/just SO точно така, съвършено вярно, именно
is that SO? така ли? нима? must it be SO? така ли трябва (да бъде)? if SO ако е така, в такъв случай
why/how SO? защо/как така? as X is to Y, SO Y is to Z мат. както x се отнася към у, така у се отнася към z
as a man sows SO he shall reap каквото посееш, такова ще пожънеш
SO that така че
SO as to за да, така че да
and SO on and SO forth и така нататък
SO to say/speak така да се каже
or SO приблизително, около
in a month or SO след около един месец
3. също и (аз, ти и пр.), и (аз, ти и пр.) също
he is twenty and SO am I той e на двайсет години и аз също
I liked the film and SO did my husband филмът ми хареса и на мъжа ми също
4. за изразяване на съгласие
he is an excellent actor. SO he is той e отличен актъор. -вярно, така e
she works very hard. -SO she does тя работи много (усърдно). вярно, така е
5. замества дума, фраза
I told you SO казах ти
I believe/think SO, SO I believe/think мисля, че да, така мисля
I don't think SO не ми се вярва, не мисля, че е така
you don't say SO? нима? наистина ли? хайде де
6. в съчет.
SO far дотук, толкова далеч, досега, до този момент
SO far as I know доколкото знам
SO far, SO good дотук добре
SO far from being a help he was a hindrance не само че не помагаше, ами пречеше
SO long as при условие че, ако
SO much/many толкова (и толкова)
he didn't SO much as ask me to sit down дори не ме покани да седна
this is SO much nonsense това ca просто глупости
SO much for his manners това са маниерите му, толкова му е възпитанието
they are poor, SO much SO that те са бедни дотолкова, че
II. cj така че, и така, следователно, значи
SO you're back значи си се върнал
she asked me to go SO I went тя ме покани да отида и аз отидох
it costs a lot of money SO use it carefully скъпо е, така че употребявай го внимателно
* * *
{sou} adv 1. за степен толкова, така; not so big, etc. as не толков(2) {sou} cj така че; и така, следователно, значи; so you're back з
* * *
такъв; толкова; тъй; така; дотолкова;
* * *
1. and so on and so forth и така нататък 2. as a man sows so he shall reap каквото посееш, такова ще пожънеш 3. be so kind as to бъди така добър да 4. ever so (толкова) много 5. he didn't so much as ask me to sit down дори не ме покани да седна 6. he is an excellent actor. so he is той e отличен актъор. -вярно, така e 7. he is not so clever a boy as his brother не e толкова интелигентен като брат си 8. he is twenty and so am i той e на двайсет години и аз също 9. he was not so much angry as disappointed не беше толкова ядосан, колкото разочарован, по-скоро беше разочарован, отколкото ядосан 10. i believe/think so, so i believe/think мисля, че да, така мисля 11. i don't think so не ми се вярва, не мисля, че е така 12. i liked the film and so did my husband филмът ми хареса и на мъжа ми също 13. i told you so казах ти 14. i. за степен толкова, така 15. ii. cj така че, и така, следователно, значи 16. in a month or so след около един месец 17. is that so? така ли? нима? must it be so? така ли трябва (да бъде)? if so ако е така, в такъв случай 18. it costs a lot of money so use it carefully скъпо е, така че употребявай го внимателно 19. not so big, etc. as не толкова/така голям и пр., колкото/като 20. or so приблизително, около 21. quite/just so точно така, съвършено вярно, именно 22. she asked me to go so i went тя ме покани да отида и аз отидох 23. she works very hard. -so she does тя работи много (усърдно). вярно, така е 24. so as to за да, така че да 25. so far as i know доколкото знам 26. so far from being a help he was a hindrance не само че не помагаше, ами пречеше 27. so far дотук, толкова далеч, досега, до този момент 28. so far, so good дотук добре 29. so long as при условие че, ако 30. so much for his manners това са маниерите му, толкова му е възпитанието 31. so much/many толкова (и толкова) 32. so sorry! извинете! he was so ill that беше така болен/зле, че 33. so that така че 34. so to say/speak така да се каже 35. so you're back значи си се върнал 36. they are poor, so much so that те са бедни дотолкова, че 37. this is so much nonsense това ca просто глупости 38. why/how so? защо/как така? as x is to y, so y is to z мат. както x се отнася към у, така у се отнася към z 39. you don't say so? нима? наистина ли? хайде де 40. в съчет 41. за изразяване на съгласие 42. за начин така, тъй, по този/такъв начин 43. замества дума, фраза 44. също и (аз, ти и пр.), и (аз, ти и пр.) също
* * *
so [sou] I. adv 1. така, тъй, по такъв начин; quite \so, just \so точно така, съвършено вярно, именно; is that \so? така ли? нима? \so be it така да бъде; if \so ако е така; в такъв случай; as X is to Y \so Y is to Z мат. както х се отнася към у, така и у към z; as a man sows, \so shall he reap каквото си посял, това ще пожънеш; \so help me God Боже помози! and \so on, and \so forth и така нататък, и пр., и пр.; \so to speak (say) така да се каже, един вид; 2. така и, също (и) (в положителни изречения); I like coffee, - So do I обичам кафе, - и аз също; I have a car and \so has my husband имам кола, а също така и моят съпруг има; \so that; \so as така, че да; за да; he has to work hard \so that he can buy his children nice clothes той трябва да работи много за да купи на децата си хубави дрехи; they went on foot, \so as not to be heard вървяха пеша за да не ги чуят; 3. толкова, дотолкова; (in) \so far as (дотолкова) доколкото; in \so distant a place толкова надалече; would you be \so kind as to ... ще бъдете ли така любезен да ...; \so far дотук; досега, до този момент; \so far \so good дотук всичко е добре; \so long! довиждане! всичко хубаво! \so long as при положение, че; \so many (much) също толкова; още толкова; \so much \so that още повече, че; \so much the better толкова по-добре; \so sorry! много се извинявам! 4.: or \so приблизително, около; three days or \so около три дни; 5. в съчет.: \so called така (тъй) наречен, иже нарицаем; 6.: \so(-)\so горе-долу, средна работа; II. cj 1. и така, значи, следователно; та; \so you are back again значи ти се върна; \so that's that разг. значи така; \so what? и какво от това? е и (какво)? 2. наистина; we can go there, - \so we can! можем да отидем, - наистина! III. pron 1. това; така; тъй; he said \so, \so he said той така (това) каза; you don't say \so нима! наистина ли? it wasn't \so very long ago не беше чак толкова отдавна; fold the paper over, like \so! сгъни хартията, ето така! 2.: \so and \so еди-кой (какво) си; еди-как си.

English-Bulgarian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат
Synonyms:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”